شب تنهایی

برلبم اتش و در سـینه پر از گـرد و غبار

میکشم داخل شش اتش و دود سیگار

باز امشـب پـرم از اتــش دوزخ افسوس

که دوبـاره ســحر از خـواب برون ایم زار

***

جهان عشـقه ولی عاشق نداره

واسه عاشق جهان چوبه ی داره

جهان عشـقه واسـه دنیـا پـرستا

دل عاشـــق بــه دنیـــا کـــار نداره 

***

مبتــذل تــرین  تــرانه  واســـه  مـن صـــدای گریــه است

واسه  من  اشک  تو چشمام همیشه قد ی برکه است

نــه بــا عشــق  نــه بــا تــرانه ، نــه صــدای عــاشــقانه

نمیشه  پاک از رو چشمام این همه اشک با کف دست

***

دلم میخواست توی دنیا همه چی وارونه میشد

هرچـی برجـه توی دنیــا ی شبـه ویــرونه میشد

صــــدای زنــــا کلفـــت و صــــدای مــــردا زنـــونه

هرکــی از یـاری بریده ، واسه اون دیوونه میشد

« سُحره »

/ 0 نظر / 22 بازدید